Apostille

Προσφέρουμε υπηρεσίες λήψεως Apostille, για έγγραφα

που έχουν εκδοθεί στο Ηράκλειο Κρήτης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία λήψης της επισημείωσης (Apostille) επί των εγγράφων που εκδόθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης και που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961.

Δείτε εδώ κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν στην Σύμβαση της Χάγης.

Ακολουθούν κάποιες γενικές πληροφορίες για τις αρχές που είναι επιφορτισμένες να χορηγούν την επισημείωση, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά περίπτωση.

  • Η Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων. Ως διοικητικά νοούνται επίσης, και μη πολιτικά έγγραφα, όπως: τα συμβολαιογραφικά, τα δικαστικά, τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα.
  • Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής ή μονογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια για τη χορήγηση της επισημειώσεως αρχή (υπ’ αριθμ. 9190/31-3-2003, και οίκ.36396/10-6-2008 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών). Η υπογραφή πρέπει να είναι η πρωτότυπη και όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα. Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα – ακριβή φωτοαντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή με όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν από τις διατάξεις των νόμων (υπ’ αριθμ. Δ6Δ 1138066 ΕΞ /05-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Δεν γίνονται δεκτά ακριβή φωτοαντίγραφα παραληφθέντα μέσω τηλεομοιοτυπίας.
  • Η Apostille πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και ενδεχομένως τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε.
  • Η Επισημείωση προηγείται της Μετάφρασης!
  • Έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό ΔΕΝ μπορούν να λάβουν Apostille στην Ελλάδα.
  • Η Χώρα μας, με τον Ν.4231/28-01-2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), επικύρωσε τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως της 15ης Σεπτεμβρίου 1977 περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων. Συγκεκριμένα, αυτών που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρήσεως για την οποία προορίζονται καθώς και αυτών που εκδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τελέσεως γάμου ή της εκδόσεως μίας ληξιαρχικής πράξεως. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε. Οι λοιπές χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία.
  • Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/1191, στα πλαίσια της προωθήσεως της ελευθέρας κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλουστεύσεως των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων εντός της Ε.Ε., θεσπίζονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., σχετικώς με τη γέννηση, τον θάνατο,τον γάμο, το λευκό ποινικό μητρώο,την οικογενειακή κατάσταση,την καταχωρισμένη συμβίωση τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως μεταφραστικά βοηθήματα συνημμένα σε δημόσια έγγραφα και τα οποία δεν επισημειώνονται με Apostille.
  • Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου ισχύει η Συμφωνία της 05-3-1984 (Ν.1548/85 Φ.Ε.Κ. Α’), η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δικαστικών αλλά και δημοσίων εγγράφων δεν απαιτείται υποχρέωση επικύρωσης (υπ’αριθμ. 65111/16-11-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Προτείνεται η διευκρινιστική επιβεβαίωση για την κατά περίπτωση προσκόμιση εγγράφου από τη χώρα υποδοχής.
  • Στα πλαίσια της κυρώσεως της Συμβάσεως για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας γάμου με τον Ν.4230/2014 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’ 28-01-2014),το έκαστο συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του. Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, πέραν της Ελλάδος, είναι:
   Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία. Προφανώς, δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή η επισημείωση με το Apostille.

   • Αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. εταιριών που εδρεύουν στην Αττική έχει δικαίωμα να εκδώσει ο Πρόεδρος της Εταιρίας ή όποιος άλλος νομιμοποιείται από το Καταστατικό της Εταιρίας. Ακολουθείται η διαδικασία αποδείξεως εκπροσωπήσεως όπως και στην περίπτωση των ιδιωτικών εγγράφων. Απαιτείται η επίδειξη αντιγράφου Καταστατικού της εταιρείας ή Φ.Ε.Κ. εκπροσωπήσεως ή πιστοποιητικό ανακοινώσεως από το Γ.Ε.ΜΗ ενώ μπορεί να ζητηθεί και πιστοποιητικό μη λύσεως εταιρείας.
  • Στα εκκλησιαστικά έγγραφα, χορηγείται η Επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης εφόσον αυτά έχουν θεώρηση από την οικεία Μητρόπολη και όχι μόνον από τους ενοριακούς ναούς. Για τα λοιπά δόγματα ή θρησκείες που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύει η διαδικασία που ακολουθείται για τα Ν.Π.Δ.Δ. (υπ ΄αριθμ. 107/28-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).  Τα έγγραφα που προέρχονται από τα Πατριαρχεία π.χ. Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας κτλ δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  • Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρχές που υπάγονται στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας (Διαβατήρια, Δελτία Ταυτοτήτων, βεβαιώσεις κλπ) πρέπει να φέρουν επικύρωση από το Διοικητή του οικείου αστυνομικού τμήματος (όπως και η θεώρηση του γνησίου υπογραφής σε ιδιωτικό έγγραφο) και στη συνέχεια η θεώρηση της υπογραφής αυτού από Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Ταξίαρχο της αντίστοιχης Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Υποδιευθύνσεως προκειμένου να χορηγηθεί η Επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης (υπ΄αριθμ. Φ.090/1091/ΑΣ194/18-8-1979,υπ΄αριθμόν Φ.094/1/ΑΣ117/31-3-1988 και υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/15409/27-7-2006 έγγραφα το Υπουργείου Εσωτερικών).
  • Έγγραφα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης π.χ. αποδεικτικά απολύσεως, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις (είτε τα πρωτότυπα είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου) πρέπει να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχει τη μονάδα (γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή) ή να γίνονται ακριβή φωτοαντίγραφα από τα Γραφεία και κατόπιν να επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης. Η επισημείωση των εγγράφων αυτών πραγματοποιείται εφόσον φέρουν θεώρηση από τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδεύσεως.
  • Τα έγγραφα των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να είναι γνήσια ή ακριβή αντίγραφα από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (υπ’ αριθμόν Δ6Δ 1166128 ΕΞ 03-12-2012 του Υπουργείου Οικονομικών). Δεν είναι δυνατή η θεώρηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικώς ή προέρχονται εκ του Διαδικτύου.

Εγχειρίδιο Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την 


Σύμβαση της Χάγης.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας δώσουμε προσφορά

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-342430 ή στο info@androulakakis.gr, ώστε να σας δώσουμε προσφορά για τα έγγραφά σας.